Rachunki

Bank Spółdzielczy w Mokobodach oferuje następujące rachunki dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY – dla osób fizycznych

otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY – Konto Senior

otwierany jest i prowadzony wyłącznie dla osób mających zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 60 rok życia oraz przedstawią odpowiedni dokument potwierdzający nabycie praw emerytalnych lub rentowych.

 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY – Konto Rodzinne

otwierany jest i prowadzony wyłącznie dla osób mających zdolność do czynności prawnych, posiadających świadczenia rodzinne i wychowawcze.

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY –TalentKonto

otwierany jest i prowadzony na rzecz osoby małoletniej.

 

Do w/w rachunków oraz lokat oszczędnościowych można złożyć dyspozycje na wypadek śmierci.

 

Informacja dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.

Dyspozycja na wypadek śmierci

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI

Bank informuje Posiadacza rachunku przy zawieraniu Umowy, o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 Prawa bankowego, tj. że:

 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom:
 1. współmałżonkowi;
 2. wstępnym – przodkom w linii prostej: rodzicom, dziadkom, pradziadkom;
 3. zstępnym – potomkom w linii prostej: dzieciom wnukom prawnukom;
 4. rodzeństwu

określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

 1. Kwota wypłaty, o której mowa w pkt 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 2. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 3.  Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w pkt 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 4. Kwota wypłacona zgodnie z pkt 1 nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.
 5. Dyspozycji na wypadek śmierci nie można złożyć do rachunków wspólnych.
 6.  Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci następuje po uzyskaniu przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku oraz po dokonaniu identyfikacji Zapisobiorcy/ ów polegającej na porównaniu danych posiadanych w kartotece osoby wskazanej w dyspozycji z dokumentem tożsamości, którym aktualnie posługuje się Zapisobiorca.
 7. Źródłem wiarygodnej informacji może być: informacja otrzymana z bazy PESEL w związku z procesem realizowania przez Bank zapisów ustawy Prawo bankowe lub dostarczenie do Banku przez osoby trzecie odpisu aktu zgonu
 8.  W przypadku powzięcia przez Bank informacji o śmierci Posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję na wypadek śmierci, Bank zawiadamia osoby wskazane w dyspozycji o możliwości wypłaty określonej kwoty, o ile Bank jest w posiadaniu danych adresowych tej/ tych osób.

 W przypadku śmierci osoby wskazanej w dyspozycji na wypadek śmierci przed realizacją kwoty dla niej przeznaczonej dyspozycja wkładem na wypadek śmierci na jaj rzecz traci moc, a przedmiotowa kwota, w przypadku niezłożenia przez Posiadacza rachunku innych dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wchodzi w skład masy spadkowej.

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.