Historia

Bank Spółdzielczy w Mokobodach dawniej i dziś

HISTORIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOKOBODACH

Obecny Bank Spółdzielczy w Mokobodach wywodzi się od założonej w 1910 r. Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej typu raiffeisenowskiego. Jej powstanie było efektem ożywienia politycznego i zdobycia przez Królestwo Polskie częściowych swobód konstytucyjnych po rewolucji 1905 roku oraz ożywienia gospodarczego w zaborze rosyjskim w ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej.

Wolniejszy rozwój spółdzielczości na wsi w porównaniu do miast Królestwa był wynikiem zacofania gospodarczego wsi, braku doświadczeń organizacyjnych w tym zakresie i szczupłości kadr rodzącego się dopiero ruchu chłopskiego. Szczególnie wiele na terenach wiejskich zakładano kas typu raiffeisenowskiego.

Celem tych kas było poprawienie materialnych i moralnych warunków bytu członków. Dostarczały one stosunkowo taniego kredytu m.in. ze względu na niskie koszty prowadzenia i społeczną pracę zarządu. Dla zwiększenia zysku w kasach typu raiffeisenowskiego zwracano szczególną uwagę na oszczędną gospodarkę, stosowano zasadę nieodpłatnej pracy zarządu i rady nadzorczej oraz ograniczano dywidendy.

Wynikiem stosunkowo jednorodnego składu zawodowego członków (rolnicy) był nie uzupełniający się w czasie obieg środków pieniężnych, zwłaszcza kredytowych. Kredyty udzielane były na znacznie dłuższe terminy niż w bankach ludowych. W kasach raiffeisenowskich dominowała zasada nieograniczonej odpowiedzialności członków za zobowiązania spółdzielni oraz solidarna rękojmia.

Wieś na terenie byłego Królestwa Polskiego poniosła duże straty podczas działań wojennych 1914 – 1918, spadła produkcja rolna, zmniejszył się obrót towarowy. Wiele rodzin chłopskich cierpiało na nędzę, głód i choroby. Wszystkie te przyczyny wpłynęły ujemnie na warunki działania spółdzielczości, zwłaszcza kredytowej. Do stagnacji spółdzielczości kredytowej przyczynił się także zastój gospodarczy i spadek wartości pieniądza.

Mimo trudnościami wywołanych zniszczeniami okresu I wojny światowej, hiperinflacji lat 1919 – 1924 i kryzysu ekonomicznego lat 30 –tych, SOP w Mokobodach prowadziła swą działalność przez całe dwudziestolecie między – wojenne, dobrze służąc miejscowemu środowisku.

Po śmierci w 1924 r. dr Franciszka Stefczyka, niestrudzonego opiekuna i propagatora spółdzielczości raiffeisenowskiej, SOP w Mokobodach wraz z innymi kasami tego typu w całej Polsce – zgodnie z zaleceniem centralnego związku, przyjęła nazwę Kasy Stefczyka.

Po okresie wojny i okupacji lat 1939 – 1945, Kasa Stefczyka w Mokobodach wznowiła działalność pod starą nazwą, według przedwojennego statutu i zasad spółdzielczych, prowadząc w ten sposób działalność do czasu reformy bankowej z 1948 r.

W 1950 r. mocą Zarządzenia przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą w tej miejscowości, obejmującą swym działaniem teren gminy Skupie.

Mimo krytycznej oceny tego okresu zauważyć należy, że spółdzielnie bankowe poszerzyły wówczas zakres swych czynności oraz prowadziły działalność mającą na celu wyszkolenie fachowego personelu kas.

Zmiany w polityce wobec rolnictwa, szczególnie indywidualnego jakie przyniósł rok 1956 – spowodowały też wzrost znaczenia spółdzielczości bankowej oraz zaowocowały szeregiem działań mających na celu przywrócenie jej spółdzielczo – samorządnego charakteru.

Wraz z przyjęciem nowego statutu nadanego wówczas spółdzielniom oszczędnościowo – pożyczkowym, SOP w Mokobodach zmieniła nazwę na: Kasa Spółdzielcza, pod którą działała do roku 1975, gdy prawo bankowe nadało spółdzielniom oszczędnościowo – pożyczkowym jednolitą nazwę banków spółdzielczych poszerzając równocześnie zakres oferowanych przez nie usług bankowych.

Po okresie lat 1975 – 1990 czyli działalności w strukturach BGŻ, Bank Spółdzielczy w Mokobodach oparł swe stosunki z BGŻ na dobrowolnej umowie o wzajemnej współpracy w dziedzinie ekonomiczno – finansowej, rozliczeniowej, kredytowej, szkoleniowej i technicznej.

Trwająca od roku 1910 działalność Banku Spółdzielczego w Mokobodach udowadnia w praktyce, jak twórcze wykorzystanie dorobku i doświadczeń poprzednich pokoleń pracowników i działaczy Banku, pomaga w jego bieżącej działalności, gwarantując zarazem, że przejdzie on pomyślnie okres transformacji polskiej spółdzielczości bankowej do zasad gospodarki rynkowej i będzie kontynuować swą działalność na rzecz środowiska i ku pożytkowi polskiej spółdzielczości bankowej w ramach trójszczeblowego holdingu bankowego budowanego obecnie w naszym kraju.

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.