Aktualności

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mokobodach informuje o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 1100 w „Sali Konferencyjnej” przy Parafii Rzymskokatolickiej w Mokobodach.

 

W przypadku braku quorum ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli w  dniu 27 czerwca 2024 na godz. 1130

 

Zebranie Przedstawicieli będzie odbywać się  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mokobodach.
 5. Uchwalenie i zatwierdzenie „Regulaminu obrad  Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mokobodach” (Uchwała 1/2024).
 6. Wybór Komisji:
 1. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 2. Komisji Uchwał i Wniosków;
 3. Komisji ds. odpowiedniości.
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał przez Komisję Mandatową - Skrutacyjną.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Uchwalenie i zatwierdzenie „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mokobodach (Uchwała Nr 2/2024)
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mokobodach za 2023 rok
 5. Przedstawienie przez Zarząd  sprawozdania rocznego z działalności Banku Spółdzielczego w Mokobodach i rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Mokobodach na 2024 rok.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, sprawozdaniem finansowym za 2023 rok i  kierunkami rozwoju Banku na 2024 r.
 8. Sprawozdanie z wykonania Uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
 9. Przedstawienie oceny polustracyjnej Banku Spółdzielczego w Mokobodach z lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w 2023 roku w tym dyskusja nad wynikami lustracji.
 10. Ocena indywidulna wtórna odpowiedniości  Członków Rady Nadzorczej przez Zebranie Przedstawicieli na podstawie opinii Komisji ds. Odpowiedniości.
 11. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mokobodach na podstawie opinii Komisji ds. Odpowiedniości.
 12. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok (Uchwała Nr 3/2024),
 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mokobodach za 2023 r. (Uchwała Nr 4/2024),
 3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mokobodach za 2023r. (Uchwała Nr 5/2024),
 4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium (Uchwała Nr 6/2024, 7/2024, 8/2024),
 5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć (Uchwała Nr 9/2024)
 6. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok (Uchwała Nr 10/2024),
 7. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2023 rok (Uchwała Nr 11/2024),
 8. oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej (Uchwała Nr 12/2024),
 9. oceny zbiorowej Rady Nadzorczej (Uchwała Nr 13/2024),
 10. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2023 rok (Uchwała Nr 14/2024)
 11. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Mokobodach (Uchwała Nr 15/2024)
 12. oceny stosowania zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Uchwała Nr 16/2024)
 13. zatwierdzenia zmian do „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mokobodach” (Uchwała Nr 17/2024)
 14. przyjęcia oceny wyników lustracji ustawowej (Uchwała Nr 18/2024)
 15. zmian w  Statucie Banku Spółdzielczego w Mokobodach  (Uchwała Nr 19/2024)
 16. zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Mokobodach (Uchwała Nr 20/2024).
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mokobodach.

 

 

Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli w siedzibie Banku przy ulicy Siedleckiej 16 w Mokobodach, znajdują się do wglądu Członków Banku następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie  z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
 • sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.